ZÁPISNÍ ŘÁD
PRO PLEMENO ČESKÝ FOUSEK

PREAMBULE

  1. Cílem Klubu chovatelů českých fousků ( dále jen KCHČF ) je čistokrevný chov jedinců plemene Český fousek s průkazem původu dle standardu F.C.I. číslo 245.
  2. Zápisní řád pro plemeno český fousek ( dále jen ZŘČF ) je základní normou pro chov plemene Český fousek a plně respektuje Zápisní řád Českomoravské kynologické unie ( dále jen ČMKU ).
  3. S chovatelstvím plemene Český fousek je neslučitelný chov bez průkazu původu, obchod s jedinci tohoto plemene a podpora tohoto jednání.
  4. Ve věcech neupravených tímto řádem platí ustanovení Zápisního řádu ČMKU jakožto vyšší závazné normy.
  5. Nedílnou součástí tohoto Zápisního řádu KCHČF jsou směrnice, které tento řád doplňují a upravují dle konkrétně platné legislativy a potřeb KCHČF. Současně tyto směrnice mohou být samostatně upraveny podle nově vzniklé situace v budoucnosti
     

I.                   CHOV A JEHO ŘÍZENÍ

1.      Chov plemene Český fousek je řízen KCHČF, který je garantem regulérnosti chovu vůči ČMKU a jí uznán pod číslem 3006.

2.      KCHČF umožňuje chov i nečlenům klubu za stejných podmínek jako členům klubu. Smluvní podmínky a sazebník úkonů je samostatnou přílohou tohoto zápisního řádu.

 

II.                CHOVATELSKÁ STANICE

1.      Chov plemene Český fousek je v chovatelské stanici majitele chovné feny. V případě, že majitel chovné feny zmocní k použití v chovu jinou fyzickou osobu ( držitele ) musí chovatel tuto skutečnost oznámit s podáním žádosti o vystavení krycího listu poradci chovu.

 

III.             CHOVNÍ JEDINCI

1.      Do chovu jsou zařazováni jedinci vedení v plemenné knize ČMKU – ČMKJ nebo plemenné knize některého z členských organizací F.C.I. po splnění následujících podmínek:

a)      úspěšné absolvování Výběru do chovu

b)      úspěšné absolvování Ověření loveckých vloh

c)      získání Výstavního ocenění

d)      složení Zkoušky z výkonu

e)      a pro feny dále první úspěšný vrh

2.      VÝBĚR DO CHOVU:

a)      Výběr do chovu probíhá v rámci výstav pořádaných, resp. spolupořádaných KCHČF ( Klubová výstava se zadáváním titulů Klubový vítěz, CAC a CAJC, Klubová výstava se zadáváním titulů CAC a CAJC, Speciální výstava se zadáváním titulů Vítěz speciální výstavy, CAC a CAJC ), případně na dalších speciálních akcích v termínech vyhlášených výborem KCHČF.

b)      Výběr do chovu provádí komise, která se skládá z předsedy komise, kterým je hlavní poradce chovu, resp. zástupce hlavního poradce chovu, popřípadě člen výboru KCHČF, nebo jiný poradce chovu KCHČF, kterého pro daný výběr do chovu určil výbor KCHČF. Dalšími členy komise mohou být poradci chovu nebo členové KCHČF s kvalifikací rozhodčího pro posuzování exteriéru psů s aprobací pro plemeno Český fousek.

c)      O úspěšném, resp. neúspěšném absolvování výběru do chovu je oprávněna rozhodnout výhradně komise, a to většinou hlasů členů komise.

d)      Předseda komise je povinen potvrdit protokol o výběru do chovu, který musí být vyhotoven pro každého jedince absolvujícího výběr do chovu.

e)      Předseda komise je povinen potvrdit úspěšné absolvování výběru do chovu v Průkazu původu jedince v části Ostatní záznamy svým podpisem s uvedením data a místa výběru, a to text: „ KANDIDÁT CHOVU „. ( neúspěšné absolvování výběru do chovu se do Průkazu původu nezapisuje )

f)        Výběru do chovu se může zúčastnit jedinec, který v den konání výběru do chovu dosáhl minimálního věku 15 měsíců.

g)      Výběru do chovu se může zúčastnit jedinec, jehož k výběru do chovu přihlásil majitel na předepsaném tiskopise, čímž zároveň stvrzuje svůj souhlas s ZŘČF, s vedením evidencí o jedinci a majiteli, jakož i souhlas se zveřejňováním údajů o jedinci a majiteli.

h)      Úspěšně absolvuje výběr do chovu jedinec, který má typické exteriérové vlastnosti tak, jak ho popisuje standard plemene. Promíjejí se drobné vady, nikoliv však vady morfologické.

i)        Neúspěšně absolvuje výběr do chovu jedinec, který má viditelné hrubší vady exteriéru nebo v den výběru do chovu není jeho vývoj v takovém stadiu, aby bylo možné posoudit, zda má definitivní hrubší vady exteriéru.

j)        Neúspěšný jedinec se může účastnit výběru do chovu opakovaně.

3.      OVĚŘENÍ LOVECKÝCH VLOH:

a)      Ověření loveckých vloh probíhá na speciálních akcích v termínech vyhlášených výborem KCHČF.

b)      Ověření loveckých vloh provádí komise, která se skládá z předsedy komise, kterým je hlavní poradce chovu, resp. zástupce hlavního poradce chovu nebo jiný poradce chovu KCHČF, kterého pro dané ověření loveckých vloh určil výbor KCHČF. Dalšími členy komise mohou být členové výboru, poradci chovu nebo členové KCHČF s kvalifikací rozhodčího pro posuzování výkonu loveckých psů s aprobací pro ohaře – všestranné zkoušky nebo podzimní zkoušky.

c)      O úspěšném, resp. neúspěšném absolvování ověření loveckých vloh je oprávněna rozhodnout výhradně tříčlenná komise, a to většinou hlasů.  

d)      Předseda komise je povinen potvrdit protokol o ověření loveckých vloh, který musí být vyhotoven pro každého jedince absolvujícího ověření loveckých vloh.

e)      Předseda komise je povinen potvrdit úspěšné absolvování ověření loveckých vloh v Průkazu původu jedince v části Ostatní záznamy svým podpisem s uvedením data a místa ověření, a to text: „ ÚSPĚŠNĚ ABSOLVOVAL OLV „. ( neúspěšné absolvování ověření loveckých vloh se do Průkazu původu nezapisuje ).

f)        Ověření loveckých vloh se může zúčastnit jedinec, který je v den konání ověření loveckých vloh Kandidátem chovu nebo takový jedinec, který se podle názoru oblastního poradce chovu Kandidátem chovu stane, a který v den konání ověření loveckých vloh nepřesáhl věk 48 měsíců.

g)      Ověření loveckých vloh se může zúčastnit jedinec, jehož k Ověření loveckých vloh přihlásil majitel na předepsaném tiskopise, čímž zároveň stvrzuje svůj souhlas s ZŘČF, s vedením evidencí o jedinci a majiteli, jakož i souhlas se zveřejňováním údajů o jedinci a majiteli.

h)      Úspěšně absolvuje Ověření loveckých vloh jedinec, který má typické výkonové vlohové vlastnosti ohaře – českého fouska. Promíjejí se drobné vady, nikoliv však absence vystavování, nechuť k práci a bázlivost.

i)        Neúspěšně absolvuje Ověření loveckých vloh jedinec, který neprokázal vlohu pro vystavování, nejevil zájem o práci, projevoval bázlivost nebo po zahájení ověření loveckých vloh odstoupil, dle metodiky OLV KCHČF.

j)        Neúspěšný jedinec může ověření loveckých vloh jedenkrát opakovat avšak pouze v případě, že během ověření loveckých vloh nevykazoval bázlivost při výstřelu a to tak, že využití takového jedince je neslučitelné s jeho použitím v chovu.

4.      VÝSTAVNÍ OCENĚNÍ

a)      Jedinec musí získat jedno výstavní ocenění na jakékoliv výstavě, pořádané v České republice.

b)      Jedinec musí být hodnocen „ Výborný „ nebo „ Velmi dobrý „.

5.      ZKOUŠKA Z VÝKONU

a)      Jedinec musí složit příslušnou zkoušku z výkonu a to v České republice.

b)      Pro psa příslušnou zkouškou z výkonu soutěž hodnocená podle zkušebního řádu pro Memoriál Karla Podhajského nebo Všestranná zkouška v I. nebo II. ceně.

c)      Pro feny je dále příslušnou zkouškou z výkonu Podzimní zkouška v I. nebo v II. ceně.

d)      Výbor klubu může na návrh chovatelské rady stanovit pro konkrétního jedince nebo skupinu jedinců i jinou zkoušku z výkonu a cenu, jejíž úspěšné absolvování bude považováno za postačující pro splnění podmínky „ složení zkoušky z výkonu „.

6.      Zařazení do chovu se provádí na základě Žádosti o zařazení do chovu, kterou podává majitel chovného jedince.

a)      Limitní termín pro podání Žádosti o zařazení do chovu pro běžný rok u psů je 15. listopad běžného roku.

b)      Žádost o zařazení do chovu u fen se podává spolu s první Žádostí o vystavení doporučení ke krytí / po splnění podmínek dle bodu III.1.a) až d), avšak před splněním podmínky III.1.e) /. Feny jsou zařazovány do chovu v roce jejich prvního vrhu.

c)      Součástí Žádosti o zařazení do chovu jsou následující přílohy:

1.      Kopie Průkazu původu psa včetně všech Příloh k PP Psa

2.      Kopie Soudcovské tabulky ze zkoušky z výkonu, která opravňuje daného jedince k zařazení do chovu

3.      Kopie Výstavního posudku z výstavy, která opravňuje daného jedince k zařazení do chovu

4.      Fotografie jedince ve výstavním postoji a to digitální fotografie ve formátu jpg nebo 12 klasických barevných fotografií ve formátu minimálně 9 x 13 cm

5.      Originál Průkazu původu psa, který je po provedení zápisu vrácen majiteli chovného jedince

 

IV.              VYUŽÍTÍ CHOVNÝCH PSŮ V CHOVU

1.      V chovu mohou být využiti chovní psi, kteří jsou uvedeni v Seznamu chovných psů pro daný kalendářní rok a jimž nebylo pozastaveno krytí.

2.      Platnost Seznamu chovných psů pro daný kalendářní rok je od 1. prosince roku předcházejícího do posledního dne měsíce února roku následujícího včetně.

3.      V Seznamu chovných psů pro daný kalendářní rok jsou uváděni chovní psi až do roku, ve kterém dosáhnou 10 let věku, a kterým nebylo pozastaveno krytí.

4.      O pozastavení krytí rozhoduje chovatelská rada a v platnost vstupuje převzetím rozhodnutí majitelem chovného psa nejpozději však 14 den po odeslání. Proti rozhodnutí chovatelské rady se může majitel chovného psa odvolat k výboru KCHČF. Toto odvolání však nemá odkladný účinek.

5.      Chovatelská rada může rozhodnout o pozastavení krytí v těchto případech:

a)      Majitel chovného psa neumožnil pravidelnou roční kontrolu zdravotního stavu

b)      Při pravidelné roční kontrole zdravotního stavu chovného psa byly zjištěny takové nedostatky, které vylučují chovného psa z další reprodukce

c)      Po vyhodnocení potomků chovného psa na jarních svodech, překračuje množství potomků s detekovanou vadou kritéria stanovená chovatelskou radou

d)      Majitel chovného psa požádal o pozastavení krytí

6.      Majitel chovného psa může požádat o zrušení pozastavení krytí domnívá-li se, že pominuly důvody, pro které bylo vydáno rozhodnutí o pozastavení krytí.

7.      Výhradně na náhradní krytí mohou být v chovu využiti chovní psi ještě v roce, ve kterém dosáhnou 11 let věku a jimž nebylo pozastaveno krytí.

8.      V chovu mohou být využiti chovní psi, kteří jsou vedeni  v jiných plemenných knihách uznaných F.C.I. ( mimo ČMKU – ČMKJ ), a kteří splňují podmínky pro využití v chovu v zemi svého majitele.

 

V.                 VYUŽITÍ CHOVNÝCH FEN V CHOVU

1.      V chovu mohou být využity chovné feny a feny po splnění podmínek pro zařazení do chovu po splnění podmínek dle bodu III.1.a) až d), jimž nebylo pozastaveno krytí.

2.      V chovu mohou být využity chovné feny a feny po splnění podmínek pro zařazení do chovu po splnění podmínek dle bodu III.1.a) až d), až do roku, ve kterém dosáhnou 8 let věku.

3.      Na žádost majitele může oblastní poradce chovu rozhodnout o využití chovné feny v chovu ještě v roce, ve kterém dosáhne 9 let věku na základě potvrzení od veterinárního lékaře.

4.      O pozastavení krytí rozhoduje chovatelská rada a v platnost vstupuje převzetím rozhodnutí majitelem chovné feny nejpozději však 14 den po odeslání. Proti rozhodnutí chovatelské rady se může majitel chovné feny odvolat k výboru KCHČF. Toto odvolání však nemá odkladný účinek.

5.      Chovatelská rada může rozhodnout o pozastavení krytí v těchto případech:

a)      Majitel chovné feny neumožnil kontrolu zdravotního stavu chovné feny při kontrole vrhu

b)      Při kontrole zdravotního stavu chovné feny byly zjištěny takové nedostatky, které vylučují chovnou fenu z další reprodukce

c)      Po vyhodnocení potomků chovné feny na jarních svodech, překračuje množství potomků s detekovanou vadou kritéria stanovená chovatelskou radou

 

VI.              CHOVATEL, MAJITEL CHOVNÉHO JEDINCE

1.      Změnu majitele chovného jedince musí původní majitel oznámit hlavnímu poradci chovu do 14 dnů od účinnosti změny majitele.

2.      Změnu držitele chovného jedince musí majitel oznámit hlavnímu poradci chovu do 14 dnů od účinnosti změny držitele a to jak při zahájení, tak i ukončení držení jinou osobou než je majitel chovného jedince.

3.      Úhyn chovného jedince musí majitel oznámit hlavnímu poradci chovu do 14 dnů od data úhynu.

 

VII.           KRYCÍ LIST ( doporučení nebo potvrzení o krytí feny )

1.      Platnost krycích listů je 1 rok od vystavení.

2.      Na žádost chovatele je poradce chovu povinen vystavit a zaslat chovateli krycí list do 30 dnů od přijetí žádosti poradcem chovu nebo ve stejné lhůtě musí být chovatel informován o odmítnutí a důvodech odmítnutí vystavení krycího listu.

3.      Nevyužitý krycí list je chovatel povinen vrátit poradci chovu do dne ukončení platnosti tohoto krycího listu.

4.      Chovatel může požádat i o krytí psem ze zahraničí – zahraniční krytí. Ke své žádosti musí chovatel doložit kopii průkazu původu takového psa, doklad o chovnosti, případně další doklady o tomto psu, které si chovatelská rada vyžádá.

5.      Počet doporučených psů určuje poradce chovu, a to jednoho až tři psy

 

VIII.        KRYTÍ

1.      Ke krytí může být využit kterýkoliv ze psů uvedených v krycím listě podle rozhodnutí chovatele.

2.      Krycí list je jednorázový a může být využit pouze pro jedno hárání feny po dobu své platnosti.

3.      Využití krycího listu – uskutečnění krytí je chovatel povinen oznámit poradci chovu do 14 dnů od uskutečněného krytí.

4.      V případě neúspěšného krytí ( nezabřeznutí feny ) je chovatel povinen tuto skutečnost oznámit poradci chovu a majiteli krycího psa do 75 dnů ode dne krytí se sdělením, zda žádá o vystavení krycího listu na náhradní krytí či nikoliv. Vystavení náhradního krycího listu je nárokové.

5.      V případě úspěšného krytí ( zabřeznutí feny ) je chovatel povinen oznámit poradci chovu úhyn březí feny nebo její potrat do 14 dnů od data úhynu či potratu.

6.      Při neplánovaném krytí nebudou vydány průkazy původu pro štěňata narozená z takového spojení.

7.      Chovný pes může v jednom kalendářním roce uskutečnit maximálně 4 krytí. Hlavní poradce chovu může na základě žádosti majitele chovného psa povolit další maximálně 4 krytí v jednom kalendářním roce.

8.      Opakované krytí může být na žádost majitele chovné feny uskutečněno po vyhodnocení potomků z posledního vrhu na jarních svodech v případě, že množství potomků s detekovanou vadou nepřekračuje kritéria stanovená chovatelskou radou. Opakovat krytí lze pouze jedenkrát.

 

IX.              VRH

1.      Výsledek vrhu je chovatel povinen oznámit poradci chovu do 7 dnů ode dne vrhu se sdělením, kde bude vrh do 50 dne věku štěňat umístěn ( seznam míst ).

2.      Na výzvu poradce chovu je chovatel povinen umožnit kontrolu vrhu a to maximálně třikrát. O kontrole vrhu musí být chovatel informován minimálně tři dny před datem kontroly s uvedením oprávněné osoby, která kontrolu vrhu provede. Kontrola vrhu zahrnuje kontrolu štěňat i feny a je výhradně optická. Odmítnout kontrolu vrhu může chovatel pouze ze závažných důvodů, musí však s oprávněnou osobou sjednat náhradní termín kontroly.

 

X.                 PRŮKAZ PŮVODU

1.      Zápisy do průkazu původu mohou provádět oprávněné osoby pouze se souhlasem majitele a to v části k tomuto účelu určené.

 

XI.              ZÁPISY ŠTĚŇAT DO PLEMENNÉ KNIHY

1.      Podkladem pro vydání průkazu původu je platná přihláška vrhu, signovaná oprávněnou osobou, která provedla kontrolu vrhu nebo poradcem chovu.

2.      Odmítnout signování  přihlášky vrhu může poradce chovu pouze v případě odůvodněných pochybností o pravdivosti údajů v přihlášce vrhu. V případě, že se pochybnosti neprokáží, je však KCHČF povinen uhradit chovateli  škody vzniklé z nezapsání nebo opožděného zapsání štěňat do plemenné knihy. V případě, že se pochybnosti prokáží je chovatel povinen uhradit KCHČF veškeré náklady vzniklé s prokazováním pochybností.

 

XII.           EXPORT

1.      Chovatel může nabídnout KCHČF k přednostnímu odkupu za cenu v České republice obvyklou jedno štěně od každého pohlaví z vrhu, který chce vyvézt mimo území České republiky v případě, že by po vývozu nezůstalo v České republice  žádné štěně z tohoto vrhu v každém pohlaví. V případě, že KCHČF nebo jím určená osoba do 14 dnů od nabídky tuto nabídku nevyužije, je chovatel oprávněn vyvézt i nabídnutá štěňata. Nabídku podává chovatel jako obecnou na dané pohlaví a KCHČF nebo jím určená osoba má v případě přijetí nabídky právo prvního výběru.

2.      Při exportu štěňat, je chovatel povinen oznámit poradci chovu identifikaci vyváženého jedince a zemi určení.

3.      Majitel není oprávněn vyvézt mimo území České republiky jedince, kteří jsou zařazeni v seznamech chovných jedinců bez ohlášení hlavnímu poradci chovu a to do 14 dnů od vystavení Export Pedigree.

 

XIII.        ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.      Porušení výše uvedených ustanovení tohoto ZŘČF, jakož i Zápisního řádu ČMKU a dalších právních norem má za následek kárné řízení pro členy KCHČF a smluvní pokutu dle uzavřené smlouvy s majitelem nebo držitelem chovného jedince.

2.      S nečleny KCHČF – majiteli jedinců, kteří by mohli být využíváni k reprodukci – uzavírá KCHČF písemnou smlouvu. Nedílnou součástí uzavřené smlouvy je tento ZŘČF, jako závazná norma pro chov plemene Český fousek.

3.      Majitel jedince, který je nebo by mohl být využíván k reprodukci dle tohoto ZŘČF dává souhlas se zpracováním a zveřejněním svých osobních údajů a údajů o svém jedinci k účelu evidence a řízení chovu českých fousků.

4.      Tento ZŘČF byl schválen výborem KCHČF, v Havlíčkově Brodě – Perknově dne 19. dubna 2009 a nabývá účinnosti dne 30. dubna 2009.